Archdiocese of Lipa - Panalangin ng Batangueño


Ama naming Mapagmahal
tinawag po Ninyo kami kay Jesu-Kristo
upang maging mga sambayanan
ng mga taong may kaganapan
ng buhay sa sanlibutan,
sumasaksi sa Inyong Paghahari
sa pagsasabuhay ng Misteryo Paskuwal,
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Puspusin po Ninyo ng Inyong Banal na Espiritu
ang aming buong Arsidiyosesis
Sa pangunguna ng aming mga Obispo,
kaparian, mga madre at mga laykong
bumubuo ng aming mga parokya at lalawigan
upang makatugon sa Inyong banal na kalooban
at sa aming ipinahayag
na mga pangangailangan.

Pasihan po Ninyo kami ng katatagan ng loob
upang mapagtagumpayan namin
ang anumang magiging hadlang
sa pagsasabuhay ng Aral-Batangueño.

Pagtibayin po Ninyo
ang pagtatalaga ng aming sarili
sa iisang pananaw na aming binabalangkas.
Buksan po Ninyo ang aming kaisipan
sa katotohanang ang Inyong Anak na si Jesus
ang mag-aakay sa amin
sa pagsasabuhay ng Inyong Banal na Salita.

Sa tulong at halimbawa,
panalangin at pangangalaga
ng aming Patrong San Jose
at ng aming Mahal na Inang Maria,
nawa’y manatili po sa amin
ang inyong kaningningang di magmamaliw
sa buong panahon ng aming sama-samang pagsasabuhay ng Aral-Batangueño.

Amen.